ATBILD JURISTS

!DARBA LIKUMAM IR AUGSTĀKS SPĒKS NEKĀ MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM!

       Ko darīt, ja darba devējs draud ar atlaišanu, jo neesmu vakcinējies?

Ja draudi ir mutiski, tad nedarīt neko, nereaģēt.

Darba likuma 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka ir aizliegts sodīt darbinieku vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības. Savukārt, saskaņā ar Pacientu tiesību likuma (6.p.) nosacījumiem, pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecības vai no ārstniecībā izmantojamās metodes pirms tās uzsākšanas. 

·       Ko darīt, ja man liek taisīt testus par saviem līdzekļiem?

Covid-19 testus apmaksā darba devējs (DL 82.p. 2.d. + DAL 5.p.3.d. Arī EDL 34.p.2.d. ir paredzēts, ka: “Izdevumus, kas saistīti ar personas obligāto periodisko veselības pārbaudi, sedz darba devējs. Izdevumus, kas saistīti ar obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz attiecīgā persona no saviem līdzekļiem vai darba devējs”; lai gan EDL 34.p. šajā situācijā nav piemērojams. Bet, pat ja būtu, tad tik un tā darba devējam jāsedz izdevumi).

-        Stājoties spēkā MK noteikumiem Nr.622, testēšanas obligāta prasība līdz 15.11. attieksies uz noteiktās jomās strādājošiem: ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji; izglītības procesā un tā nodrošināšanā strādājošie; veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

·       Ko darīt, ja man pieprasa personas datu saturošu informāciju par manu veselības stāvokli?

Veselības dati – tie ir personas dati, kas saistīti ar fiziskas personas fizisko vai garīgo veselību, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un kas atspoguļo informāciju par tās veselības stāvokli. Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10.panta nosacījumiem, informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu pacientu, ir aizsargājama saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Turpat, Pacientu tiesību likuma 10.pantā ir uzskaitīti tiesību subjekti, kuriem ir tiesības pieprasīt un apstrādāt informāciju par pacientu, kā arī kārtība un apjoms, kādā šo informāciju var pieprasīt. Tādējādi, savu veselības datu uzrādīšana pēc mutiska pieprasījuma var būt tikai brīvprātīga.   

·       Ko darīt, ja mani darba vietā diskriminē (noņem prēmiju, nomaina štata vietu), jo neesmu vakcinēts?

Ar šādu rīcību darba devējs pārkāpj Latvijas Republikas Satversmes 91. pantu, kurš nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Tiek pārkāpts arī Darba likuma 7.pantā noteiktais vienlīdzīgas attieksmes princips. Bez tam, Darba likums aizliedz sodīt darbinieku vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības (DL 9.pants). Darbiniekam ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā.

·       Ko darīt, ja mani atstādina no darba uz darba likuma 58.panta pamata?

Atstādinot darbinieku uz Darba likuma 58.panta pamata, darba devēja pienākums ir izsniegt darbiniekam rakstveida rīkojumu, kurā norādīti gan tie fakti, kas darba devēju pamudinājuši uz šādu rīcību, gan arī atstādināšanas termiņš un tiesiskās sekas. Likumdevējs gan ir paredzējis konkrētus nosacījumus, kas var būt šādas atstādināšanas pamatā, tomēr vienlaikus ir ļāvis darba devējam pašam vērtēt, vai attiecīgā situācija patiesi var kaitēt kādas personas veselībai, drošībai vai paša uzņēmuma interesēm. Saistībā ar konkrētu situāciju, kuras dēļ darbinieks ir ticis atstādināts, kopējais darba aizlieguma termiņš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus. Atstādināšana no darba ir pieskaitāma pie gadījumiem, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, jo darba devējs ar savu rakstveida rīkojumu viņam ir aizliedzis atrasties darba vietā un strādāt. Jānorāda, ka MK noteikumos Nr.622 noteikto ierobežojumu dēļ darba devējiem nav tiesību uzteikt darba līgumu. Nepamatoti atstādinātam darbiniekam ir tiesības gan uz zaudējumu atlīdzību, piemēram, nesaņemto darba samaksu, gan uz kompensāciju par tam nodarīto morālo kaitējumu, taču, tie ir ārpus Darba likuma normām risināmi jautājumi. Darbiniekam ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā.

·       Vai MK noteikumiem ir likuma spēks?

Nē. Tiesību normu hierarhijā Ministru kabineta noteikumi ir zemāki par likumiem, Satversmi un Starptautiskajiem līgumiem. Pat ārkārtējās situācijas izsludināšanas fakts nepiešķir Ministru kabineta izdotām tiesību normām augstāku juridisko spēku - tiem nav likuma spēka, tādējādi tie nedrīkst ierobežot Darba likuma normas.

·       Vai MK noteikumi var būt par pamatu darbinieku atlaišanai?

Nē. Darba devēja uzteikums jeb darba attiecību pārtraukšana pēc darba devēja iniciatīvas var tikt īstenota Darba likuma 101.pantā noteikto iemeslu dēļ. Bez tam, uzteicot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par tiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā.

·       Kā rīkoties situācijā, ja darbinieks saņem rīkojumu par to, ka ar 15.11. tiks atstādināts no darba, ja nebūs vakcinēts un viņam liek parakstīties, ka ir par to informēts? Kādi apsvērumi rīkojumu neparakstīt?

Par iepazīšanos ar rīkojumu darbiniekam ir jāparakstās, taču var ar roku pierakstīt piebildi, ka rīkojumam nepiekrīt un norādīt termiņu, kādā tiks iesniegts viedoklis par rīkojumu, kurā norādīti darbinieka argumenti – kādēļ viņš šādam rīkojumam nepiekrīt. Darbiniekam ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā.